Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 374/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-01-25

Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-01-25
Data orzeczenia:
25 stycznia 2013
Data publikacji:
15 marca 2013
Data uprawomocnienia:
25 stycznia 2013
Sygnatura:
I ACa 374/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Dorota Markiewicz
Sędziowie:
Adrianna Szewczyk-Kubat
Protokolant:
st. sekr. sąd. Joanna Baranowska
Hasła tematyczne:
Sąd Polubowny
Podstawa prawna:
art. 1206 k.p.c.
Teza:
1. Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego nie jest postępowaniem "kontrolnym" , instancyjnym , sądu państwowego. Od wyroku tego sądu nie przysługuje żaden zwykły środek zaskarżenia , a tylko skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. 2. Skarga , jak podkreśla się w doktrynie , nie jest środkiem odwoławczym, a nadzwyczajnym środkiem nadzoru judykacyjnego sądu państwowego na działalnością sądu polubownego. Ma to ten podstawowy skutek , że sąd państwowy w zasadzie nie bada rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego, a w szczególności nie kontroluje , czy ma on oparcie w faktach przytoczonych w jego uzasadnieniu, bądź czy zastosowano odpowiednio przepisy prawa materialnego .Sąd państwowy może tylko w wyjątkowych przypadkach , wskazanych przez przepisy ustawy interpretowane ściśle , uchylić wyrok sądu polubownego , skutkiem czego w razie wątpliwości należy dążyć do utrzymania w mocy wyroku , aniżeli do jego uchylenia /por.m.in. orzeczenia Sądu Najwyższego: 22 października 1935 ., C.II.984/35,PPC 1936, nr 7-8, s.251 i z 21 grudnia 2004 r, I CK 405/04, MoP 2005, nr 2, poz.66/. 3. Przyczyny uchylenia wyroku sądu polubownego są natury formalnej, a nie dopuszczalne jest badanie , czy sąd polubowny należycie rozstrzygnął sprawę pod względem faktycznym i prawnym /zob. m.in. wyrok SN z dnia 11 maja 2007 r , I CSK 82/07 , Biul.SN 2007, nr 11/ 4. Przy badaniu podstawy i przesłanek określonych w art, 1206 § 1 pkt 4 k.p.c. istotne jest niezachowanie wymagań co do podstawowych zasad postępowania przed tym sądem , wynikającym z ustawy lub określonych przez strony .Do takich zasad należy oparcie wyroku na ustalonym stanie faktycznym, co następuje po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. 5. Swoboda sędziowska /sądu polubownego/ w ocenie przydatności określonych dowodów lub twierdzeń dla ustaleń stanu faktycznego i wyrokowania jest odpowiednio szersza niż ta, o której mowa w art 233 § 1 k.p.c, a sąd państwowy "kontroluje" ją tylko pod kątem"podstawowych zasad" postępowania przed tym sądem. 6. Jedynie więc wtedy, gdyby sąd państwowy uznał ,że takie postępowanie nie zostało w ogóle przeprowadzone lub przeprowadzone niekompletnie, albo w oczywisty sposób przeprowadzono je wadliwie , uchybiajac regułom logicznego rozumowania, wiązania ze sobą faktów w łańcuchu przyczynowo- skutkowym, wybiórczego dopuszczenia dowodów w sprawie przeprowadzenia dowodów tylko jednej strony, z niezasadnym pominięciem dowodów wnioskowanych przez stronę przeciwną itp., można byłoby uznać,że nie zostały zachowane wymagania, o których jest mowa w art, 1206 § 1 pkt 4 k.p.c./por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1964 r I CR 123/63, : postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 r V CZ 42/08/
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Markiewicz,  Adrianna Szewczyk-Kubat
Data wytworzenia informacji: