Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 1059/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2021-05-13

Sygn. akt VI ACa 1059/20

POSTANOWIENIE

Dnia 13 maja 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Ksenia Sobolewska - Filcek

Sędziowie: Sędzia Małgorzata Kuracka

Sędzia del. Grzegorz Tyliński

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2021 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

z udziałem Ośrodka (...) w G.

o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Okręgowego w W. z dnia 24 listopada 2020 r., sygn. akt (...)

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Sygn. akt VI ACa 1059/20

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt (...)) Sąd Okręgowy w W.wpisał do rejestru dzienników i czasopism tytułu (...) zarejestrowanego pod (...): w rubryce 2 „ data wpisu - 2020-11-24”, w rubryce 8 „ wzmianka o utracie ważności rejestracji dziennika lub czasopisma – stwierdzić utratę ważności rejestracji tytułu (...), w rubryce 9 „ Uwagi – wykreślić tytuł z rejestru dzienników i czasopism z dniem 24 listopada 2020 r.”. W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, iż zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydawania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nieoznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji. Zgodnie zaś z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. Nr 46, poz. 275 ze zm.) w rubryce ósmej księgi rejestrowej wpisuje się wzmiankę o utracie ważności rejestracji dziennika lub czasopisma, z kolei w myśl § 7 tego rozporządzenia sąd rejestrowy z urzędu zarządza dokonanie wpisów określonych w § 3 ust. 1 rubryki siódma i ósma oraz w § 3 ust. 2. Na tle tego stanu prawnego Sąd I instancji zwrócił uwagę, iż z akt rejestrowych nie wynika, aby tytuł był wydawany – wydawca nie zareagował na wezwanie sądu do złożenia informacji o wydawaniu czasopisma i aktualizacji danych, a w takiej sytuacji nastąpiła sytuacja wskazana w art. 23 ustawy – Prawo prasowe.

Apelację od tego postanowienia Sądu Okręgowego w W. wniósł wydawca – Ośrodek (...), zaskarżając je w całości i zarzucając: 1) naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na niewłaściwym zastosowaniu ustawy – Prawo prasowe poprzez uznanie, że miesięcznik (...) nie był wydawany przez okres ponad jednego roku; 2) naruszenie przepisów prawa procesowego polegające na niedoręczeniu uczestnikowi postępowania – Ośrodkowi (...), będącego wydawcą, wezwania do wyjaśnienia wątpliwości. Podnosząc powyższe zarzuty apelujący wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie kosztów za II instancję. Do apelacji załączono kopie faktur dla drukarni (db (...) Sp. z o. o. w G.), związanych z drukiem bieżących numerów miesięcznika (...) oraz egzemplarz miesięcznika – nr (...), za listopad 2020 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja uczestnika była zasadna i winna prowadzić do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego postanowienia.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, iż wskazywana przez Sąd Okręgowy jako podstawa wydanego postanowienia regulacja zawarta w art. 23 ustawy – Prawo prasowe ma charakter obiektywny. Rejestracja traci ważność jedynie wówczas, gdy wystąpią wskazane w tym uregulowaniu okoliczności – niewydanie dziennika lub czasopisma przez rok od nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nieoznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku – jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji. Bez znaczenia jest tu, czy wydawca współpracuje z sądem rejestrowym – czy reaguje na kierowane do niego zarządzenia. Art. 23 ustawy ma bowiem charakter porządkujący i jego celem jest eliminowanie tych zarejestrowanych tytułów prasowych, które nie są wydawane, nie zaś karanie wydawcy za brak współpracy z organem rejestrowym.

Rozważania te prowadzą do wniosku, iż jakkolwiek Sąd Okręgowy w oparciu o materiał procesowy, którym dysponował podjął zasadną decyzję, jednakże materiał ten nie był zupełny. Jego uzupełnienie poprzez dokumenty załączone do wniesionego środka zaskarżenia, wskazuje iż stanowisko Sądu Okręgowego nie było prawidłowe, zaś w sprawie nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 23 ustawy – Prawo prasowe. Odmienną kwestią jest też to, iż wydawca nie wykonuje także innego obowiązku nałożonego nań ustawą – pomimo treści art. 20 ust. 5 ustawy – Prawo prasowe, wydawca nie poinformował o zmianie częstotliwości ukazywania się czasopisma (...). Zostało ono zarejestrowane jako dwutygodnik, tymczasem jak wynika z treści apelacji, czasopismo to ukazuje się jako miesięcznik. Nawet jednak tego rodzaju wadliwości nie mogły uzasadniać stwierdzenia utraty ważności rejestracji tego tytułu.

Mając powyższe na uwadze oraz treść art. 694 7 w zw. z art. 694 1 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Apelacyjny zmuszony był uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w W., jednocześnie rozstrzygając o kosztach postępowania apelacyjnego na podstawie art. 108 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k. p. c. Jakkolwiek zasada ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu nieprocesowym wynika wprost z art. 520 § 1 k. p. c. (każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim uczestnictwem w sprawie), Sąd Apelacyjny nie był w związku z koniecznością uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, uprawniony do jakiegokolwiek innego rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Męczkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Ksenia Sobolewska-Filcek,  Sędzia Małgorzata Kuracka ,  Grzegorz Tyliński
Data wytworzenia informacji: