Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 308/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-10-30

Sygn. akt I ACa 308/13

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SA Małgorzata Rybicka- Pakuła (spr.)

Sędziowie: SA Edyta Jefimko

SO del. Bogusława Jarmołowicz-Łochańska

Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Borowska

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2013r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w W.

przeciwko K. P. i B. Z.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. akt X GC 87/11

postanawia:

1.  uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie;

2.  zwrócić K. P. z należności Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 4.948 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych) tytułem połowy opłaty od apelacji uiszczonej przez pozwaną w dniu 26 listopada 2012 r. i uzupełnionej w dniu 20
marca 2013r.

Sygn. akt I ACa 308/13

UZASADNIENIE

(...) sp. z o.o. w W. wniosła o zasądzenie solidarnie od K. P. i B. Z., jako członków zarządu spółki (...) sp. z o.o. w W. odpowiedzialnych na podstawie art. 299 k.s.h. za jej zobowiązania, kwoty 197.904, 50 zł. wraz z odsetkami ustawowymi.

Sąd Okręgowy w dniu 3 marca 2011 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego pozwane wniosły skutecznie sprzeciw, domagając się oddalenia powództwa.

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie zasądził od K. P. i B. Z. solidarnie na rzecz (...) sp. z o.o. w W. kwotę 197.904,50 zł z odsetkami w wysokości ustawowej od kwoty 190.000 zł od dnia 3 stycznia 2007 r. do dnia zapłaty, oraz kwotę 13.513 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W punkcie trzecim wyroku Sąd Okręgowy oddalił wniosek (...) sp. z o.o. w W. o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Od wyroku apelację wniosły pozwane. Wskazując na naruszenie prawa materialnego, tj. art. 201 k.s.h. polegające na przyjęciu, że do skutecznego powołania do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, oraz naruszenie prawa procesowego, tj. art. 227 k.p.c. polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że okoliczność nieistnienia podstaw do wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości w dacie odwołania pozwanych z Zarządu Spółki (...) Spółka z o.o. jest irrelewantna, wniosły o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

Na rozprawie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w dniu 16 października 2013r. strony zawarły ugodę i wniosły o uchylenie zaskarżonego wyroku wobec jej zawarcia, umorzenie postępowania i zwrot połowy opłaty od apelacji na rzecz strony pozwanej.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Ustawodawca w art. 223 k.p.c. przewidział możliwość zakończenia sporu zawisłego przed sądem w drodze ugody zawartej przez strony. Dopuszczalność zawarcia ugody podlega kontroli sądu przez pryzmat warunków wymienionych w art. 203 § 4 k.p.c., zgodnie z którym sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Przepis art. 203 § 4 k.p.c. poprzez art. 223 § 2 k.p.c. znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku badania dopuszczalności ugody sądowej.

Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się w treści ugody zawartej w niniejszej sprawie, jak i w okolicznościach jej zawarcia, przesłanek niedopuszczalności, o których mowa wyżej. Tym samym, wobec zakończenia sporu w inny sposób, wydanie w niniejszej sprawie wyroku stało się zbędne i postępowanie apelacyjne podlegało umorzeniu na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.

Z powyższych względów, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia. Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ppkt c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.) Sąd drugiej instancji polecił zwrócić pozwanej K. P. połowę opłaty od apelacji uiszczonej przez nią w dniu 26 listopada 2012r. w kwocie 9.886 zł i uzupełnionej kwotą 10 zł w dniu 20 marca 2013r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Rybicka-Pakuła,  Edyta Jefimko ,  Bogusława Jarmołowicz-Łochańska
Data wytworzenia informacji: